LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

Úroveň dle EFR*: Popis: Gramatika: Doporučujeme Vám zkoušku: Kurzy z naší nabídky:
A1 Rozumí známým výrazům a frázím z každodenního života a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. Podstatná a přídavná jména – základy
Zájmena – osobní a přivlastňovací
Příslovce – základy
Stupňování přídavných jmen
Základní gramatické časy
Rozkazy (+/-)
Modální slovesa:can/can’t/could/couldn’t
Předložky – základní
There is/are
Slovesa + ing: like/hate/love
1.Angličtina – gramatika
přípravný kurz na VŠE – po
2. Angličtina – gramatika
přípravný kurz na VŠE – st
A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné
informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech.
Stupňování přídavných jmen
Příslovce a příslovečné fráze
Podst.jména – členy, much/many
Gramatické časy (simple, continuous, perfect)
Modální slovesa – can/could, have to, should
Phrasal verbs – základy
Předložky
Slovesa + ing/infinitive: like/want-would like
Podmínka – nultá, první
KET 1.Angličtina – gramatika
přípravný kurz na VŠE – po
2. Angličtina – gramatika
přípravný kurz na VŠE – st
B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem.
Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají.
Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
Časy
Dovětky (otázky)
Podmínka – druhá a třetí
Příslovce a intensifiers
Konektory
Modální slovesa – must/can’t, might, may, should have/might have/etc.
Phrasal verbs
Nepřímá řeč
PET
BEC preliminary
1. BEC preliminary
B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností. Časy
Příd.jména a příslovce
Mixed conditionals
Modální slovesa – can’t have, needn’t have, modals of deduction and speculation
Rod trpný
Phrasal verbs
Vztažné věty
Nepřímá řeč
Přání
Would pro vyjádření zvyků v minulosti
FCE
BEC Vantage
1. English for Presentations (čt)
2. Business Skills – English for Presentations B2 (po-čt)
3. FCE60
4. FCE90
5. BEC vantage
C1 Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých
tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Časy (v kontextu)
Podmínky
Modální slovesa – minulý čas
Trpný rod
Phrasal verbs
Přání, lítost
CAE
BEC Higher
1. Business Skills – English for Presentations C1 (po-čt)
2.  CAE60
3. CAE90
4. Business English – BEC higher
5. Financial English – ICFE
C2 Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu
uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.
Collocations
Idioms
Phrasal Verbs
CPE Pro danou úroveň v tuto chvílu kurz nenabízíme. V případě zájmu lze domluvit kurz na míru
* EFR = Evropský referenční rámec